SIDSTE....

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag d. 7. februar 2024 kan ses under pkt. Bestyrelsesmøder

______________________________________________________________

Sidste....sidste.....


Grundejerforeningen Spodsbjerg Villapark
www.spodsbjerg-villapark.dk

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00
Sted: Fyrgården, Spodsbjerstien.
Ved mødet er der vand/øl + lidt godt til ganen.

1. Valg af dirigent

2. Beretning 2023
Ved formand Peter Rohde.

3. Fremlæggelse af regnskab
Ved kasserer Ricky Berendt.

4. Budget og fastsættelse af kontingent og vejbidrag
Budget for 2025 udsendt med dagsorden.
Bestyrelsen fremlægger et budget for 2025 med et underskud på 34.925.
Bestyrelsen vurderer, at kassebeholdningen kan finansiere underskuddet.
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent og vejbidrag for 2025.
Kontingent 74 á 200 kr.
Vejbidrag/adm./grønne omr. 71 á 1.200 kr.
Vejvedligehold 71 a ́ 100 kr.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår tilrettelse af vedtægter og ordensregler.
De nuværende vedtægter og ordensregler findes på hjemmesiden.
Vedtægter -
§ 5. stk. 4 ændres til
”Det påhviler hvert enkelt medlem at holde grundejerforeningen underrettet om
aktuel mailadresse samt enhver adresseforandring.”
§ 8 stk. 2 ændres til
”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14.dages varsel elektronisk til
de aktuelle mailadresser.
Ligeså indkaldes over hjemmesiden.”
Vedtægtsændringer kræves tilslutning af 2/3 af alle medlemmerne, så derfor må vi
nok forvente, at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling

Ordensregler -
Under ”Græsslåning”
Her udgår sætningen ”Græsslåning af ubebyggede grunde, samt ikke anlagte
arealer og skråninger med fri bevoksning skal som minimum ske 2 gange om året
hhv. inden 1. juni og 1. september.”
”Fortove/veje”
Her ændres sætningen til ”Parkering på fortovene må ikke finde sted”.
Her stod bør, som ændres til må.
Og denne sætning indføres efterfølgende:
”Ved snefald ryddes vejene af grundejerforeningen, mens det er den enkelte
grundejers forpligtigelse at rydde sne på eget fortov”.
Så ændres dato for ændring til den 20.marts 2024, samt formandens navn udgår.
Ordensregler skal godkendes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.


6. Valg af kasserer
Bestyrelsen indstiller Ricky Berendt til genvalg.


7. Valg
Bestyrelsen indstiller Kenneth Bertelsen og Leif Johannesen til bestyrelsesmedlem.
Valg af suppleanter
Bestyrelsen indstiller Rasmus Vadstrup som 1. suppleant og John Uhrskov som 2.
suppleant
Valg af revisorer
Bestyrelsen indstiller Bo Mortensen og Karen Fischer-Nielsen til genvalg
Valg af revisorsuppleant
Vakant

8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Forslag budget 2025
Indtægter
Kontingent 74 200         14.800
Drift 71 1100         78.100
Henlæggelse vejvedligehold 71 200         14.200
Sum indtægter       107.100
Udgifter
Bestyrelsesmøder                 1.000
Generalforsamling                     500
Hjemmeside inkl. administration                 1.500
Gebyr Halsnæs Kommune                 4.625
Honorar formand og kasserer                 1.400
Grønneområder græs hæk               12.000
Fældning af træ               10.000
Forsikring                 1.800
Vejvedligeholdelse (Rep, Feje mv)                 5.000
Forsegling af revner i veje               25.000
Snerydning               62.000
Diverse (Gebyr bank, små anskaffelser)                 3.000
Henlæggelse vejvedligehold               14.200
Sum udgifter             142.025
Samlet budegetteret underskud         34.925Af hensyn til en smidig kommunikation 
bedes I sende Jeres e-mailadresse til:

grundejerforeningen@spodsbjerg-villapark.dk

Grundejerforeningens CVR-nr.  36 10 40 66